Acetonas

Naudojamas nitrodažams, nitrolakams skiesti, taip pat įrankiams valyti. Naudojimo būdas. Acetonas pilamas į dažus nedideliais kiekiais, maišant iki reikalingo klampumo. Sinonimai: 2-propanonas, dimetilketonas. Empirinė (molekulinė) formulė C3H6O, molekulinė masė: 58,1. CAS Nr.: 67-64-1. Tiekiamas 0,5l, 1l, 5l indeliuose ir 170kg statinėse.

Acetonas CAS: 67-64-1, EB: 200-662-2.

Pavojinga. Sukelia smarkų akių dirginimą. Labai degūs skystis ir garai. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti vėsioje vietoje. Imtis veiksmų statinei iškrovai išvengti. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Mūvėti apsaugines pirštines/veido apsaugos priemones/apsauginius drabužius/kvėpavimo takų apsaugos priemones/apsauginę avalynę. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Gaisro atveju: Gesinimui naudoti ABC serijos gesintuvą. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti užrakintą. Turinį/talpyklą šalinti laikantis galiojančių teisės aktų dėl atliekų tvarkymo. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

    TURITE KLAUSIMŲ APIE PRODUKTĄ?

    Mūsų komanda mielai atsakys į jūsų klausimus