Žibalas

Naudojamas kaip kuras,  paviršiams nuriebalinti. Tiekiamas: 0,5l, 1l, 5l indeliuose ir 180kg statinėse.

Žibalas (nafta), desulfuruotas CAS Nr. 91770-15-9, EB Nr. 294-799-5

Pavojinga. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Degūs skystis ir garai. Dirgina odą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Po naudojimo kruopščiai nuplauti. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. NESKATINTI vėmimo. Gaisro atveju: Gesinimui naudoti ABC serijos gesintuvą. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. Laikyti užrakintą. Turinį/talpyklą šalinti pagal atskirų atliekų surinkimo taisykles.

    TURITE KLAUSIMŲ APIE PRODUKTĄ?

    Mūsų komanda mielai atsakys į jūsų klausimus