Nefrasas

Skiediklis, skirtas lakų, dažų ir glaistų (aliejinių, pentaftalinių gliftalinių bituminių) skiedimui. Naudoti pagal gamintojo rekomendaciją. Į lakus ar dažus pilti nedideliais kiekiais, pastoviai maišant iki reikalingo klampumo.
Tiekiamas: 0,5l, 1l, 5l indeliuose ir 150kg statinėse.

Nefrasas Angliavandeniliai, C7-C9-, n-alkanų, izo-alkanai, cikliniai, EB: 920-750-0.

Pavojinga. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Labai degūs skystis ir garai. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Stengtis neįkvėpti garų. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. Kilus gaisrui, naudokite miltelių arba anglies dioksido gesintuvą. Ypač smarkaus gaisro atveju, naudokite alkoholiui atsparias putas ir vandens rūką. Gesinimui nenaudokite stiprios tiesioginės vandens srovės. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. Laikyti užrakintą. Turinį/talpyklą šalinti laikantis galiojančių teisės aktų dėl atliekų tvarkymo. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

    TURITE KLAUSIMŲ APIE PRODUKTĄ?

    Mūsų komanda mielai atsakys į jūsų klausimus