Natrio skystasis stiklas švarus

Naudojamas kaip vandens emulsinių dažų priedas, didinantis jų rišlumą, betono hidroizoliacines savybes stiprinanti priemonė, vandenį ” minkštinantis priedas”. Norint sustiprinti betono hidroizoliacines savybes, tik ką betonuotą paviršių padenkite storu sluoksniu natrio skysto stiklo ir tolygiai jį paskirstykite po visą plotą. Leiskite išdžiūti. Medžiagai sukietėjus susidarys vandeniui nelaidi danga. Išeiga apie 0,4-0,6kg/m2. Dirbant naudoti saugos priemones (gumines pirštines, apsauginius akinius, spec. rūbus). Saugoti nuo užšalimo! Tiekiamas: 1l, 5l, 10l indeliuose ir 220kg statinėse.

 

Silicio rūgštis, natrio druska (2,6 <MR <= 3,2), CAS: 1344-09-8, EB: 215-687-4.

Atsargiai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Dirgina odą. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Po naudojimo kruopščiai nuplauti. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Turinį/talpyklą šalinti pagal atskirų atliekų surinkimo taisykles.

    TURITE KLAUSIMŲ APIE PRODUKTĄ?

    Mūsų komanda mielai atsakys į jūsų klausimus