Bearomatis vaitspiritas

Skiediklis, skirtas lakams, dažams ir glaistui (aliejiniams, pentaftaliniams, gliftaliniams, bituminiams) skiesti, dažymo įrankiams plauti. Į lakus ar dažus pilti nedideliais kiekiai, pastoviai maišant iki reikalingo klampumo. Tiekiamas: 0,5l, 1l, 5l indeliuose ir 220l statinėse.

Bearomatis Vaitspiritas Angliavandeniliai, C9, C11, n-alkanų terpėje, izo-alkanai, cyclics, <2% aromatinių, EB: 919-857-5.

Pavojinga. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Degūs skystis ir garai. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. NESKATINTI vėmimo. Gaisro atveju: Gesinimui naudoti ABC serijos gesintuvą. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. Laikyti užrakintą. Turinį/talpyklą šalinti pagal atskirų atliekų surinkimo taisykles. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

    TURITE KLAUSIMŲ APIE PRODUKTĄ?

    Mūsų komanda mielai atsakys į jūsų klausimus